כללי

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

הרוכשת אחד מהבגדים בחנות באמצעות רכישה אונליין  מצהירה  ומתחייבת בזאת כי קראה  את התקנון ומסכימה להוראותיה ותנאיו.

השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמה חד משמעית של המשתמשת לתנאי השימוש והתחייבותה של המשתמשת לפעול לפיהם.

האתר peach-Active.com הנו בבעלות חברת פיצ' אקטיב בע"מ והינו חנות וירטואלית לבגדי ספורט הנמכרים ע"י החברה שהנה בעלת האתר ומפעילתו שמשרדה הרשום בכתובת שטרן יאיר 115 קרית אונו (להלן:"פיצ' אקטיב בע"מ" או "פיצ אקטיב" או "מפעילת האתר"), 

 

תנאי שימוש באתר ( להלן:"הרכישה") 

ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, אין לפגוע ואו לעשות שימוש באתר למטרות אחרות. 

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטים אישיים , יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של המפעילת האתר ( להלן:" המוכרת ") . פרטים אלו לא יועברו על ידי המוכרת ומפעילת האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי , השילוח ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכשת. המוכרת משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכשת בעת הרכישה ו/או הגלישה באתר לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ולשימוש שיווקי בעתיד. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו. 

 

התנאים לביצוע הרכישה יהיו בכפוף למילוי מלא של  כל התנאים הבאים:

המוצר אותו בחרה הרוכשת זמינים במלאי.

ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכשת.

העיסקה הושלמה.

הרוכשת  עומדת בכל אחד מתנאי התקנון ואישרה את התקנון.

 

כרטיס האשראי

הרוכשת מצהירה שהנה מעל גיל 18 שנים וברשותה כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת ובכתב מאת בעל כרטיס האשראי), רשאית לבצע הזמנה באמצעות האתר. לא ניתן יהיה לבצע רכישה עם כרטיס אשראי שאינו חלק מכרטיסי האשראי אותם מקבלת מפעילת האתר.

הרכישה באמצעות האתר אפשרית באמצעות תשלום בכרטיס אשראי אשר המוכרת התקשרה איתם בהסכם סליקה (להלן: "אמצעי התשלום"). 

מפעילת האתר רשאית בכל עת לעדכן את המחירים ולבצע שינויים בתנאים וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא מחיר שנמסר לרוכש טרם ביצוע ההזמנה והזנת פרטי כרטיס האשראי..

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר תדרש הרוכשת להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו` ( להלן: "הפרטים" ). העוסק ו/או בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכשת בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים ו/או שימוש בכרטיס אשראי גנוב ו/או נסיון לפגוע באתר בכל דרך לרבות הזמנה שאין בכוונת המזמינה לרכוש אותה ונועדה לפגוע בעוסק  כל הפעולות שפורטו ואשר לא פורטו הנם בגדר  עבירה פלילית. נגד מוסרת פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות פרטיו האישיים של הרוכשת), שמורה לבעלת האתר ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.

המוצרים באתר

כל התמונות באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות בפרסום באתר לבין הפריטים אשר יקבל הרוכש. יתכנו שינויים בצבעי הפריטים המצולמים בין מחשב למחשב ו/או טאבלט ו/או מכשיר נייד וכו..בו משתמשת הרוכשת לשם גלישה באתר.

מפעילת האתר רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ותהיה רשאית היא להפסיק בכל עת כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת. 

הגודל ומידה המופיעה ליד המוצר הנו מידה כללית ויתכן סטייה של כ 1-2 ס"מ בגודל פלוס מינוס. 

השלמת העסקה

עם סיום הקלדת פרטי כרטיס האשראי ואישור חברת הסליקה לביצוע העסקה, תשלח לרוכשת אישור על השלמת הרכישה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעת סמס ו/או כל הודעה אחרת בהתאם לפרטים אשר הוזמנו ע"י הרוכשת. במידה והרכישה לא אושרה מסיבה כל שהיא לרבות ע"י חברות האשראי – תשלח הודעה על כך לרוכשת באמצעות כל אחד האמצעים האלקטרוניים המפורטים.

הרוכשת תקבל לידיה בסמוך להשלמת הרכישה חשבונית באמצעות דואר אלקטרוני, אם מסיבה כל שהיא ובחלוף 48 שעות מביצוע ההזמנה והשלמת הרכישה, לא קיבלה הרוכשת כל הודעה, חלה עליה החובה ליצור קשר עם בעלת האתר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ו /או פניה למחלקת שירות לקוחות.

למען הסר ספק, מפעילת האתר רשאית לא לאשר/לבטל את ההזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: (1) אם נפלה טעות, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו; ו/או (2) במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו; ו/או (3) כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או (4) אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש ו/או (4 ) אם לפי דעת מפעילת האתר, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג' ו/או (5) בכל מקרה אחר המזכה בביטול על פי דין או מכל סיבה אחרת שהיא על פי

אספקת המוצרים

תנאי למשלוח המוצר לידי הרוכשת יהיה קבלת התשלום בידי המוכרת, המוכרת תשלח את  המוצרים אותם רכשה הקונה לכתובת אותה הזמינה היא בעת הרכישה. לא יותר משלוח למספר יעדים שונים אף אם נרכשו מספר מוצרים וכן לא ישלח המוצר לכתובת אשר שונה מהכתובת בעת ההזמנה.

המשלוח יהיה באמצעות חברת שליחיות ( להלן:"המשנעת") תקנון החברה המשנעת ותנאיה יחולו על ואספקת המוצר, הזמנה זו תהיה כפופה לה.

בעלת האתר תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעת להגביל את יעדי האספקה לערים ומרחקים שונים ממקום הפעילות העסקית שלה. בין היתר ההגבלות למשלוח יחולו על ישובים אלו: ישובים הנכללים בשטחי הרשות ו/או התנחליות אשר אליהם לא ניתן לשלוח באמצעות החברה המשנעת, ישלח המוצר בהתאם לשיקול דעתה של המוכרת בלבד.

זמן האספקה: המועד מקבלת ההזמנה ועד מסירתו לידי הלקוח באמצעות החברה המשנעת, במניין הימים לא יכללו ערבי חג, ימי שבתון, חגים, וסגרים אשר אינם בשליטת בעלת האתר, לעניין זה "יום עסקים" הינו ימי העבודה בין ימי א'-ה' שאינם נופלים בימים שלא נכללים.

לא תשא בעלת האתר בכל אחריות/מחדל/נזק לרבות עיכוב ואי מסירה , אשר נובע ממחדליה של החברה המשנעת. 

מבלי לגרוע באמור לעיל, מפעילת האתר, לא תהיה אחראית לעיכוב באספקת המוצר עקב אירועים אשר אינם בשליטתה, מגיפה, הסגר, שביתה, פיגוע, מלחמה , מבצע צבאי, אסון טבע ו/או כח עליון וכיו"ב.

מדיניות ביטול

מדיניות החזרת המוצרים המתוארת להלן הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולתקנותיו, בשים לב לאמור בהם ביחס למדיניות ההחזרות של בגדי ספורט והלבשה תחתונה וכן בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות, לרבות הוראות משרד הבריאות. 

במידה ולאחר ביצוע העסקה את מעוניינת לבטל את ההזמנה יש להודיע על כך בכתב (בווצאפ או באמצעות דוא"ל). בהודעת הביטול יש לציין את פרטי הרוכשת, מספר ההזמנה, תאריך הקנייה ודרכי התקשרות ליצירת קשר, וכן העתק האישור. ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שהרוכשת עומדת בתנאים.

 

ביטול עסקת הרכישה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול וואטס אפ לשירות הלקוחות בטלפון:058-6409997 בנסיבות כאמור הרוכשת תזוכה בסכום הרכישה כולל דמי המשלוח, בניכוי 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם, בגין העסקה.

 

במקרה של ביטול עסקת הרכישה מכל סיבה שהיא לאחר שנשלח המוצר אל הרוכשת, בתנאי שאריזתו לא נפתחה, תהיה רשאית לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר בתיאום עם שירות הלקוחות ובמקרה כאמור מסכום ההחזר ינוכו דמי משלוח בסך 35 שח (גם במקרה בו המוצר נשלח במסגרת מבצע משלוח חינם ינוכו 35 שח מדמי ההחזר) ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם. 

 הזיכוי יינתן לאחר הגעת הפריט למשרדי מפעילת האתר:

זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק – לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מפעילת האתר מעבירה לחברת האשראי בקשה לזיכוי פעמיים בחודש- בתחילת כל חודש ובאמצעו. במידה ולקוחה החזירה חבילה ב-1 לחודש ואילך, הבקשה לזיכוי תימסר לחברת האשראי ב-15 לאותו חודש. במידה ולקוחה החזירה חבילה ב-15 לחודש ואילך, הבקשה לזיכוי תימסר לחברת האשראי ב-1 לחודש העוקב.  

 

הרוכשת תהא רשאית לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה ביחס לפריט הניתן לביטול, שלא עקב פגם לא תהא הרוכשת זכאית להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידה ולא תהא זכאית להחזר עבור לדמי המשלוח ששולמו על ידי החברה עבור משלוח המוצר אל הלקוחה, ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם.

 

כאמור הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר שסופק יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק לכתובת החברה הרשומה, בדואר או על ידי דואר רשום או בהגעה עצמית בתיאום מראש בלבד – ועם התוויות עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, הרוכשת לא תהא זכאית לזיכוי כלשהו (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי- קרדיט).  

 

ניתן להחזיר את המוצר הניתן להחזרה בהתאם לתקנון זה ועל פי הדין – כל עוד לא נעשה בו שימוש כזה או אחר, באריזתו המקורית – תוך 14 ימים מקבלתו. מפעילת האתר תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש כאמור, כגון עם ריח של בושם ו/או תחליב גוף ו/או תכשיר אחר, סימני איפור ו/או כל פגם/לכלוך ו/או אחר, לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את הרוכשת בסכום הרכישה- הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מפעילת האתר.

מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה, ניתנים להחזרה/החלפה תוך 48 שעות מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. למען הסר כל ספק האמור לעיל כפוף ליתר הוראות תקנון זה בדבר הביטולים וההחזרות.

מדיניות ביטול אביזרים:

ניתן להחזיר אביזרים (כובע, גרביים, בקבוק שתיה וכ׳ו) אך ורק באריזתם המקורית, בתנאי שלא נפתחו ולא נעשה בהם שום שימוש .

לקוחה שרכשה או קיבלה אביזר כחלק ממבצע ואינה מעוניינת להחזירו, או עשתה בו שימוש ולא ניתן להחזירו, תחוייב במחיר המוצר המלא כפי שמופיע באתר או בפירוט מטה:

בקבוק שתייה- 68₪

גרביים- 12₪

כובע- 88₪

 

מדיניות שירותים ומחירים

כל המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

סך התמורה בו תחוייב הרוכשת מופיע ב"עגלה" או "במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלה" לרבות הוצאות משלוח.

הגבלת אחריות

האחריות לטיב הרכישה אינה כוללת את האחריות למידע ו/או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות הרכישה, ואשר אינם ניתנים לשליטה ע"י המוכרת.

בכל מקרה, חבות המוכרת, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין המכירה לא יעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש ו/או הרוכשת או בציוד אחר של המשתמש ו/או רוכשת כאשר היא נכנסה ו/או מזמינה או שירותים ו/או משתמשת באתר בכל דרך שהיא. כמו כן, בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

 

קניין רוחני

השימוש באתר הינו למטרות אישיות בלבד ולמטרות המפורטות בתקנון זה.

אתר המוכרת מכיל מידע אשר חלקו מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, וזכויות קניין אחרות. האמור חל הן על החלק הכתוב וכן על התמונות והגרפיקה המופיעה באתר. לחנות ו/או למפעילי האתר הזכות הייחודית והבלעדית לעשות שימוש במידע המופיע באתר ו/או באיזה חלק ממנו. משתמש ו/או רוכש ו/או צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש, באיזה אופן שהוא, אלא למטרות המצוינות בתקנון זה, במידע ו/או באיזה חלק ממנו, המופיע באתר. השימוש באתר לא יהא בו כדי להקנות למשתמש ו/או לרוכש ו/או לצד ג` כל שהוא זכויות קנייניות במידע המצוי באתר.

משתמשת ו/או רוכשת ו/או כל צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במידע שבאתר, ו/או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ולמעט המטרה שלשמה מותר השימוש באתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.peach-active.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייבת לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחנות /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמשת ו/או הרוכשת תפצה ו/או תשפה את בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תגיע אליה והנובעת מהפרת המשתמשת ו/או הרוכשת את תקנון זה ו/או את הוראות הדין.

 

השיפוי יהא בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו למי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקיה ו/או למי מטעמה.

 

סודיות ופרטיות

 

כל פרטיו האישים של המזמינה (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

בעלת האתר לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת החברה המשנעת וספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

בעלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הרוכשת אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקשה ההרוכשת לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

 

למרות האמור לעיל, בעלת האתר תהא רשאית להעביר את פרטיה האישיים של משתמשת/רוכשת לצד שלישי במקרים בהם המשתמשת/רוכשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמשת עשתה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשת/רוכשת לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 

החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמשת/רוכשת , ללא זיהוי המשתמשת/רוכשת הספציפית, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

 

החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמשת שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

 

בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשת ו/או רוכשת למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

מקום השיפוט

כל מחלוקת שהיא בין רוכשת ו/או משתמשת ו/או גולשת  באתר לבין בעלי האתר בגין פעילות אשר בוצעה באתר ו/או מידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי  בלבד וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל אביב בלבד.

שונות

עיכוב או הימנעות מצידם של בעלי האתר מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על פי תקנון זה, לא יראו אותם כוויתור מפורש ו/או משתמע או כמניעה מצידה מלהשתמש בזכויותיה בעתיד, והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון.

כל סכום שתחוב החנות למשתמש מכל סיבה שהיא, לא תהא המשתמשת /רוכשת  זכאית לקזזו מכל סכום שיחוב לחנות, אלא בהסכמתה של החנות, מראש ובכתב.

החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם. 

בכל פנייה או שאלה ובירור באשר למוצר/ים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של פיצ' אקטיב:

דוא"ל: Service@Peach-active.com

בוואטסאפ 058-6409997

שעות פעילות : בימים א' עד ה' בין השעות 10:00 עד 16:00.

 
גלילה למעלה דילוג לתוכן